Granted applications

Artificial Intelligence in Oncology - Supporting scientific research

Granted applications before 2019

Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering; een bench to bedside onderzoeksproject

Toon op homepage: nee
Verkorte titel NL: Galblaascarcinoom, tijd voor verbetering
Samenvatting NL: Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiƫnten met een galblaascarcinoom.
Tekst NL:

(Projectleider dr. P. de Reuver, Afdeling Heelkunde, Radboud UMC, gestart 3e kwartaal 2017).

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is verbetering van de behandeling van patiënten met een galblaascarcinoom door middel van:

  1. Epidemiologisch onderzoek; de identificatie van klinische en pathologische risico factoren voor de ontwikkeling van het galblaascarcinoom.
  2. Fundamenteel onderzoek; identificatie van genetische risico factoren en biomarkers voor versnelde diagnose en behandeling met doelgerichte therapieën.
  3. Klinisch Onderzoek; optimalisatie van stadiering, chirurgische en systemische therapie bij patiënten met een galblaascarcinoom.

Korte samenvatting van voortgang / resultaten per najaar 2020

"Kanker van de galblaas (zgn. galblaascarcinoom) is een zeer zeldzame vorm van kanker. In Nederland 
zijn er minder dan 200 nieuwe patiënten met galblaaskanker per jaar. Er is weinig bekend over de ontstaanswijze van galblaastumoren. Daarom is gestart met het verzamelen van gegevens in patiënten met een galblaaspoliep (Polyp trial), galblaaskanker (Tulyp trial) en kijken we terug naar alle patiënten met galblaaskanker die de afgelopen 15 jaar in Nederland behandeld zijn, en vastgelegd in de Nederlandse kanker registratie (IKNL). Door het koppelen van gegevens over bacteriële infecties (RIVM gegevens) hebben we onderzocht of bijvoorbeeld een bacteriële infectie (Salmonella) een hoger risico geeft op het ontwikkelen van een galwegtumor. Er lijkt een verhoogd risico te zijn na een infectie, maar een aanvullend genetisch onderzoek volgt om het ontstaansmechanisme van galblaaskanker in deze patiënten verder te onderzoeken.  Daarnaast laat ons onderzoek zien dat de prognose van galblaaskanker het afgelopen decennium nauwelijks is verbeterd in Nederland. Patiënten met vroege galblaastumoren krijgen vaak niet de juiste operatie of chemotherapie (gepubliceerd in Cancers). We hebben ook onderzoek gedaan naar het voordeel van een uitgebreide operatie bij patiënten met vergevorderde galblaastumoren en of het symptoom geelzucht een reden is om geen operatie te doen. Dit onderzoek is gepubliceerd in de 'Annals of Surgical Oncology' en in het wetenschappelijke tijdschrift “HPB”. Komend jaar zullen we ons met name richten op het maken van een formule waarmee we de prognose van patiënten met galblaaskanker beter kunnen voorspellen aan de hand van de karakteristieken van de tumor. En tot slot zullen we ons richten op de identificatie van biomarkers die het vroeg herkennen van galblaaskanker mogelijk maakt."


Titel EN: Gall bladder carcinoma, time for improvement; a bench to bedside research project
Verkorte titel EN: Gall bladder carcinoma, time for improvement
Samenvatting EN: The aim of this research is improving the treatment of patients with gall bladder carcinoma.
Tekst EN:

(Project manager Doctor P. de Reuver, surgery department, Radboud UMC, initiated 3rd quarter 2017)

Aim of research

The aim of this research is improving the treatment of patients with gall bladder carcinoma through:

  1. Epidemiological research; identification of clinical and pathological risk factors for the development of gall bladder carcinoma.
  2. Fundamental research; identification of genetic risk factors and biomarkers for a quicker diagnosis and treatment with targeted therapies.
  3. Clinical research; optimization of determining the stage of the disease and surgical and systemic therapy of patients with gall bladder carcinoma.

Brief summary of progress / results as of autumn 2020

"Cancer of the gallbladder (so-called gallbladder carcinoma) is a very rare form of cancer. In the Netherlands there are less than 200 new patients with gallbladder cancer per year. Little is known about how gallbladder tumors develop. That is why we have started collecting data in patients with a gallbladder polyp (Polyp trial), gallbladder cancer (Tulyp trial) and we look back at all patients with gallbladder cancer who have been treated in the Netherlands in the past 15 years, and recorded in the Dutch cancer registry ( IKNL). By linking data on bacterial infections (RIVM data), we investigated whether, for example, a bacterial infection (Salmonella) gives a higher risk of developing a bile duct tumor. There appears to be an increased risk after an infection, but additional genetic studies are to follow to further investigate the mechanism of gallbladder cancer in these patients. In addition, our research shows that the prognosis of gallbladder cancer has hardly improved in the Netherlands over the past decade. Patients with early gallbladder tumors often do not receive proper surgery or chemotherapy (published in Cancers). We also investigated the benefit of extensive surgery in patients with advanced gallbladder tumors and whether the jaundice symptom is a reason not to have surgery. This research has been published in the 'Annals of Surgical Oncology' and in the scientific journal “HPB”. In the coming year, we will mainly focus on developing a formula that allows us to better predict the prognosis of patients with gallbladder cancer based on the characteristics of the tumor. And finally, we will focus on the identification of biomarkers that enable early recognition of gallbladder cancer."


return